Prin semnarea prezentei, Clientul declara ca a completat si semnat o cerere de creditare si/sau contractul de credit, in care a furnizat CREDIT PENTRU FIECARE IFN S.A. (denumita in continuare CPF IFN S.A.) date cu caracter personal, cu ar fi: numele si prenumele, data si locul nasterii, adresa de domiciliu, adresa de resedinta, seria si numarul actului de identitate, codul numeric personal, numarul de telefon fix/numarul de telefon mobil, adresa de posta electronica, locul de munca si situatia financiara (venituri si obligatii de plata), codul IBAN, semnatura, etc., denumite in continuare generic “date cu caracter personal”.

Clientul intelege si este de acord cu faptul ca CPF IFN S.A. va prelucra datele sale cu caracter personal, in scopul de a-i acorda un credit de consum conform contractului de credit, cat si pentru:

(I) a-i oferi si/sau pune la dispozitie alte credite, in prezent sau viitor, precum si alte servicii in legatura cu acestea;

(II) a incasa si a pune in executare rambursarea ratelor de credit (pentru activitati de colectare/recuperare a creantelor);

(III) raportarea Clientului la Biroul de Credit SA cu date pozitive si/sau negative, in scopul evaluarii solvabilitatii Clientului, a reducerii riscului de creditare si a determinarii gradului de indatorare;

(IV) activitati de management Clienti si debite, credit scoring, elaborare strategii de credit risk si efectuare analize de business;

(V) indeplinirea obligatiilor legale ale CPF IFN S.A., respectiv aplicarea masurilor de cunoastere a Clientelei, in conformitate cu legislatia aplicabila privind prevenirea, combaterea si sanctionarea activitatilor de spalare a banilor si de finantare a terorismului; prevenirea fraudelor si a realizarii oricaror interese legitime;

(VI) scopuri statistice, cercetare, in vederea proiectarii, dezvoltarii, testarii si a utilizarii de noi sisteme informatice/imbunatatirea sistemelor informatice deja implementate;

(VII) in scopuri de marketing in general, publicitate, fidelizare (oferte dedicate) si activitati de marketing direct.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 cu modificarile ulterioare, Clientul isi da in mod expres si neechivoc consimtamantul ca CPF IFN S.A. sa prelucreze datele sale cu caracter personal, specificate anterior, in scopurile enuntate mai sus si sa dezvaluie si sa transfere datele sale cu caracter personal in tara, pentru scopurile mentionate mai sus la punctele II, IV, VI si VII, societatilor specializate in prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv furnizori de servicii romani, in vederea tiparirii plicurilor si ordinelor de incasare a creantelor scadente datorate CPF IFN S.A., in vederea transmiterii de notificari/corespondenta diversa Clientilor CPF IFN S.A., in vederea recuperarii creantelor, a derularii de activitati de marketing direct catre Clientii CPF IFN S.A., pentru efectuare de cercetari de piata, analiza statistice si de marketing, efectuare de analize de business etc, institutiilor de credit, altor institutii financiare ori altor entitati care sunt partenere ale CPF IFN S.A. (cu titlu de exemplu: entitati/agentii de recuperare/colectare a creantelor, prteneri comerciali), in scopuri de marketing in general si activitati de marketing direct, precum si pentru activitati de colectare creante.

CPF IFN S.A. are de asemenea dreptul sa dezvaluie datele Clientului cu caracter personal autoritatilor competente (cum ar fi Banca Nationala a Romaniei, Oficiul National de Prevenie si Combatere a Spalarii Banilor etc.), precum si altor institutii similare, in scopul indeplinirii obligatiilor legale si a realizarii oricaror interese legitime.

Clientul isi exprima in mod expres si neechivoc consimtamantul ca CPF IFN S.A. (participant la Biroul de Credit S.A.) sa prelucreze in evidentele proprii si sa transmita catre Biroul de Credit S.A., entitate juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, str. Sfanta Vineri nr. 29, sector 3, Bucuresti, cod postal 030203, nr. inregistrare in Registrul Comertului J40/2176/16.02.2004, CUI 16140132, precum si catre alte sisteme de evidenta de acelasi tip, urmatoarele date cu caracter personal:

 1. de identificare a subsemnatului, respectiv: nume, prenume, initiala tatalui/mamei, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de telefon fix/mobil, codul numeric personal; si

 2. informatii referitoare la/avand legatura cu contractul de credit si cu privire la indeplinirea la timp a obligatiilor de plata, de natura a contribui la evaluarea gradului de indatorare si a bonitatii financiare a subsemnatului, inclusiv: tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, sumele datorate, starea contului, data inchiderii contului, valuta creditului, fecventa platilor, suma platita, rata lunara, denumirea si adresa angajatorului (date pozitive); si

 3. informatii referitoare la orice intarzieri ale subsemnatului mai mari de 30 zile la indeplinirea oricarei obligatii de plata scadente fata de CPF IFN S.A., inclusiv: tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numarul de rate restante, data scadenta a restantei, numarul de zile de intarziere in rambursarea creditului, starea contului (date negative);

 4. informatii privind savarsirea de infractiuni sau contraventii in domeniul financiar-bancar, in relatia directa cu CPF IFN S.A., constatate prin hotarari judecatoresti definitive ori prin acte administrative necontestate, inclusiv: fapta comisa, numarul si data hotararii judecatoresti/actului administrativ, denumirea emitentului (date referitoare la fraudulenti);

 5. informatii privind documentele pe proprie raspundere prezentate de catre Client in relatia cu CPF IFN S.A., care contin neconcordante fata de alte documente sau informatii prezentate cu ocazia solicitarii creditului (date referitoare la inadvertente).

Transmiterea datelor cu caracter personal mentionate mai sus catre Biroul de Credit S.A. se va face in vederea prelucrarii acestor informatii de catre Biroul de Credit S.A. si consultarii/interogarii informatiilor inregistrate pe numele Clientului/potentialului Client in baza de date a Biroului de Credit S.A. de catre orice participant la sistemul Biroului de Credit S.A. (institutii de credit, institutii financiare nebancare si de asigurari) ori in scopul initierii si/sau derularii unei relatii de creditare cu CPF IFN S.A. Consultarile/interogarile informatiilor inregistrate pe numele Clientului/potentialului Client in baza de date a Biroului de Credit S.A. se vor face de catre CPF IFN S.A. in scopul evaluarii solvabilitatii Clientului, a reducerii riscului la creditare si determinarii gradului de indatorare a Clientului.

Datele cu caracter personal (datele negative cat si datele pozitive, asa cum sunt definite mai jos, potrivit Deciziei nr. 105/2007 a ANSPDCP) transmise catre Biroul de Credit S.A. vor fi pastrate de catre sistemul de evidenta apartinand Biroului de Credit S.A. pe perioada maxima legala, astfel:

 1. 4 ani de la data ultimei actualizari, in cazul datelor pozitive, datelor negative, in cazul datelor referitoare la inadvertente si fraudulenti si

 2. 6 luni de la data transmiterii datelor catre Biroul de Credit S.A., in cazul in care Clientul renunta de buna-voie la cererea de credit, refuzand sa incheie contractul sau daca aceasta a fost respinsa de CPF IFN S.A.

In cazul in care Clientul inregistreaza restante la CPF IFN S.A., Clientul va fi raportat la Biroul de Credit cu date negative (cu sumele restante) dupa 45 de zile de la data scadentei. Anterior raportarii la Biroul de Credit, Clientul va fi notificat cu minimum 15 (cincisprezece) zile calendaristice inainte, termen considerat termen de remediere. Clientul intelege consecintele raportarii si este de acord ca notificarea poate fi transmisa de catre CPF IFN S.A. prin orice mijloace de comunicare admise de lege (conform Deciziei nr. 105/2007 a ANSPDCP), respectiv prin scrisoare, prin SMS, prin e-mail, toate notificarile transmitandu-se Clientului de catre CPF IFN S.A. prin utilizarea datelor de contact/personale (adresa de domiciliu/de resedinta, telefon mobil, adresa de e-mail) comunicate de catre Client catre CPF IFN S.A. in cererea de creditare, contract sau alt tip de formular ulterior si declarate ca fiind ale sale. In cazul in care Clientul plateste integral sumele restante in cele 15 zile de la notificarea sa, va evita consecintele raportarii la Biroul de Credit.

Clientul declara ca a fost informat si este constient de faptul ca isi poate exercita urmatoarele drepturi in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date:

 1. dreptul de informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitate operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatii sau categorii de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de lege pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;

 2. dreptul de acces la datele cu caracter personal : dreptul de a obtine de la CPF IFN S.A./Biroul de Credit S.A. la cerere si in mod gratuit, o data pe an, confirmarea faptului ca datele sale sunt sau nu prelucrate de catre CPF IFN S.A./Biroul de Credit S.A. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii:

  1. In relatia cu Biroul de Credit S.A.: se adreseaza o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre Biroul de Credit S.A., la adresa: str. Sfanta Vineri nr. 29, sector 3, Bucuresti, cod postal: 030203 sau prin e-mail: situatie@birouldecredit.ro in care sa se comunice datele personale ale Clientului (inclusiv numarul de telefon) si sa se ataseze o copie lizibila dupa actul de identitate al solicitantului (BI/CI);

  2. In relatia cu CPF IFN S.A.: se adreseaza o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre CPF IFN S.A., la adresa Bucuresti, B-dul Maresal Averescu nr. 15, sector 1 si se ataseaza o copie lizibila dupa actul de identitate al solicitantului (BI/CI);

 3. dreptul de interventie: dreptul de a obtine de la Biroul de Credit S.A./CPF IFN S.A., la cerere in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte, a celor dezvaluite de catre CPF IFN S.A. Biroului de Credit S.A. etc. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii:

  1. In relatia cu Biroul de Credit S.A.: se adreseaza o cerere in acest sens, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre Biroul de Credit S.A., la adresa: str. Sfanta Vineri nr. 29, sector 3, Bucuresti, cod postal: 030203 sau prin e-mail: situatie@birouldecredit.ro in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificativ si modul de interventie. Cererea va fi insotita de o copie lizibila a actului de identitate al solicitantului;

  2. In relatia cu CPF IFN S.A.: se adreseaza prin posta o cerere scrisa, datata si semnata catre CPF IFN S.A., la adresa Bucuresti, B-dul Maresal Averescu nr. 15, sector 1, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificativ si modul de interventie. Cererea va fi insotita de o copie lizibila a actului de identitate al solicitantului;

 4. dreptul de opozitie: dreptul de a se opune, in orice moment, din motive intemeiate si legitime, legate de situatia sa particulara, ca datele ca vizeaza solicitantul sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere scrisa, datata si semnata catre CPF IFN S.A., la adresa B-dul Maresal Averescu nr. 15, sector 1, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara. Cererii i se va atasa o copie lizibila de pe actul de identitate al solicitantului;

 5. dreptul de a nu fi supus unei decizii automate individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii luate de CPF IFN S.A./ Biroul de Credit S.A. care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte. Cererii i se va atasa o copie lizibila de pe actul de identitate al solicitantului;

 6. dreptul de a se adresa justitiei: dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care au fost incalcate.

Consimtamantul Clientului este valabil dat pentru o perioada de 10 ani de la data incheierii contractului de credit, cu exceptia scopurilor de arhivare prevazute de lege, pentru care termenul poate fi mai mare si este prevazut de legislatia specifica, in ceea ce priveste toate datele cu caracter personal mentionate mai sus, precum si in ceea ce priveste orice alte date cu caracter personal similare ori informatii furnizate de Client pe toata durata relatiei contractuale prezente si viitoare cu CPF IFN S.A. si in legatura cu aceasta, pentru scopurile mentionate in contract.

Clientul declara ca datele cu caracter personal furnizate CPF IFN S.A. sunt adevarate, exacte si complete si se angajeaza sa furnizeze de indata in scris CPF IFN S.A. in cazul in care intervine vreo modificare in legatura cu oricare dintre datele sale cu caracter personal.